Regulamin

Regulamin obowiązuje od: 14.03.2016r


 

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. 

Właścicielem internetowego sklepu www.notopstryk.pl jest firma Notopstryk.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie 55-093, ul. Polna 36B, zarejestowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000204864, regon 932982065, NIP 897-16-94-133 z kapitałem zakładowym 50.000 PLN, zwany Sprzedającym.

Punkt sprzedaży i odbioru mieści się pod adresem: ul.Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław.
Adres punktu sprzedaży jednocześnie jest adresem do korespondencji.

Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

I. Postanowienia ogólne

1.1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email

1.2. Założenie konta klienta (rejestracja) jest nieodpłatne oraz nieobowiązkowe.

1.3. Zawartość witryny internetowej sklepu notopstryk.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

1.4. Statusy dostępności towaru widoczne na stronie są statusami orientacyjnymi. Statusy są zależne od dostępności towaru u dystrybutora lub magazynu zewnętrznego, a także od wylicytowanych aukcji allegro.

1.5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

1.6. W momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika notopstryk.pl, zawarta zostaje umowa sprzedaży, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która wiąże obie strony.

1.7. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

1.8. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.9. Zabrania się kopiowania, modyfikowania ani rozpowszechniania treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

II. Składanie zamówień

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2.2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.3. Zamówienia można składać poprzez:

 • sklep internetowy - www.notopstryk.pl
 • pocztą elektroniczną - info@notopstryk.pl
 • telefonicznie: (71) 344-33-59, 696 50 70 20 

2.4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

III. Realizacja zamówień

3.1. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie na terenie Polski.

3.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie poprawnego numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia pracownik notopstryk.pl potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.3. Czas realizacji zamówienia składa się z terminu podanego przy produkcie oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. W przypadku zmiany czasu realizacji zamówienia klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

3.4. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

 

IV. Płatności, wysyłka towaru i odbiór towaru.

4.1. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem na rachunek bankowy;

  Millenium Bank 48 1160 2202 0000 0001 1373 6708 
  Notopstryk.pl Sp. z o.o. ul. Polna 36 b, 55-093 Kiełczów 

 • Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem;
 • Gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym sklepie;
 • Poprzez system ratalny.

4.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, wartości zamówienia oraz sposobu płatności. Cennik dostaw można zobaczyć TUTAJ.

4.4. Dowód zakupu (Paragon lub faktura VAT) jest dołączany do przesyłki. 

4.5. Termin dostawy określony jest w karcie każdego produktu. Termin dostawy nie może przekroczyć 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

4.6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4.7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.

4.8. Towary dostarczane są na terenie Polski.

 

V. Prawo Konsumneta do rękojmi i gwarancja producenta

5.1. W przypadku wystąpienia usterki lub gdy Państwa zdaniem towar funkcjonuje nieprawidłowo, możecie go Państwo dostarczyć bezpośrednio do serwisu producenta ( zazwyczaj na koszt serwisu - door to door ) lub do naszego sklepu (51-416 Wrocław, Kościerzyńska 10), a my będziemy pośredniczyć w zgłoszeniu reklamacji w odpowiednim serwisie producenta.

Wysyłając reklamowany sprzęt do nas, należy wypełnić i załączyć formularz reklamacyjny.
Formularz reklamacyjny
 można pobrać tutaj: wersja.PDF.

5.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez:

 • niewłaściwe użytkowanie,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • użytkowanie inne niż przewiduje to instrukcja obsługi produktu,
 • naprawy w serwisach innych niż Autoryzowane Serwisy Gwaranta.

5.3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5.4. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Warunki gwarancji znajdują się na druku gwaranta bądź na jego stronie www.

5.5. Reklamacja na podstawie rękojmi powinna być przekazana m.in.

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@notopstryk.pl
 • listownie na adres: notopstryk.pl - ul. kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław

5.6. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

5.7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji z pkt 5.5., w terminie określonym w pkt.5.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

5.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. 

5.9. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

6.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie (w pkt 6.5. wzór oświadczenia do pobrania). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać pisemne oświadczenie przed jego upływem na adres Notopstryk.pl, ul. Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław lub elektronicznie na adres: info@notopstryk.pl

6.2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

6.3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (ul.Kościerzyńska 10, 51-416 Wrocław) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. .

6.4. Zwrotu zapłaconej kwoty dokonujemy w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu zakupionego towaru.

6.5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:

 • Podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy (protokół zdawczo-odbiorczy), 
  który pobrać można tutaj: wersja.PDF
 • Oryginał dowódu zakupu - PARAGON

6.6. W związku z odstąpieniem od umowy będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty transportu zwracanego towaru. Wysokość tych kosztów zależy od wymiarów, wagi i wartości wysyłanego towaru i szacowany jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN, a 400zł w przypadku przedmiotów o boku szerszym niż 3m.

6.7. Za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, odpowiedzialność ponosi klient.

6.8. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający bezpieczny transport zawartości przesyłki. Prosimy nie oklejać swoimi taśmami oryginalnych opakowań producenta.

 

VII. Ochrona danych osobowych

7.1. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

7.2. Wykorzystywanie danych z plików cookie przez nasz sklep znajduje się na stronie Polityka prywatności.

7.3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.2. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

8.3. Reklamacje dotyczące zniszczeń powstałych w czasie transportu, błędnej zawartości przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy przesyłka będzie sprawdzona przy odbiorze w obecności kuriera i zostanie spisany protokół szkód.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl